Transakční poradenství

Poradenství při prodeji společnosti

Prodej společnosti je jedním z nejvýznamnějších a zároveň nejcitlivějších momentů pro každého vlastníka, to platí jak pro institucionální investory, tak i pro individuální vlastníky, kteří jsou často i původními zakladateli a v takové situaci se ocitají poprvé v životě. Příprava prodeje klade značné nároky na kapacity vlastníka a managementu společnosti, většinou na úkor kapacit věnovaných jejímu provoznímu řízení. Účast zkušeného poradce na procesu prodeje společnosti pomáhá tyto nároky snížit na nutné minimum. Úkolem poradce je nejenom nalézt vhodného investora, ale i vést jednání o transakci tak, aby pravděpodobnost jejího úspěšného dokončení byla co nejvyšší. 

Součástí našich poradenských služeb je komplexní řízení prodejního procesu, nastavení strategie a identifikace potenciálních investorů, revize očekávání prodávajícího ohledně kupní ceny, příprava prezentačních materiálů pro investory, revize transakční dokumentace a podpora při vyjednávání o podmínkách transakce. 

Poradenství při akvizici společnosti

Úspěšné společnosti často naráží na limity možností organického růstu a přirozeným způsobem dalšího rozvoje se stávají akvizice. Účelem akvizice však nemusí být pouze dosažení většího tržního podílu nebo rozšíření produktového portfolia, ale také geografická expanze, získání specifického know-how nebo výhodné zhodnocení zdrojů společnosti. Málokterá společnost však disponuje interním týmem schopným takové investice nalézt a zrealizovat. Externí poradce se zkušenostmi a kontakty v daném odvětví je schopen tuto roli efektivním způsobem zajistit, navíc s možností anonymního oslovování vybraných cílů a bez zatížení interních kapacit společnosti.

Náš tým specialistů je připraven zaštítit komplexní proces akvizice společnosti, který zahrnuje nastavení akviziční strategie podle konkrétních potřeb investora, vytipování akvizičních cílů, indikativní ocenění, provedení due diligence, přípravu transakční dokumentace, zohlednění závěrů due diligence do kupní ceny a do transakční dokumentace, vyjednávání podmínek transakce s protistranou a post-akviziční integraci do stávajících organizačních struktur po uzavření transakce.

Due diligence

Due diligence (předinvestiční prověrka) je nedílnou součástí procesu akvizice společnosti, jehož cílem je identifikace a vyhodnocení potenciálních rizik pro kupujícího s cílem promítnutí vlivu těchto rizik do kupní ceny a dalších podmínek transakce. Předmětem due diligence ale může být i posouzení stavu společnosti ze strany jejího vlastníka před zahájením prodejního procesu nebo v jeho rané fázi (tzv. vendor due diligence). Cílem takové prověrky je prověření potenciálních rizik s vlivem na hodnotu společnosti a zpřesnění očekávané prodejní ceny. Zjištění a včasná náprava těchto zjištění může významně přispět ke zvýšení prodejní ceny společnosti a zvýšit pravděpodobnost úspěchu transakce. 

V součinnosti s odborníky ze sítě Moore jsme schopni zajistit komplexní prověrku společnosti v základních oblastech, tj. finanční, daňové a právní due diligence, ale také ve specializovaných oblastech, jako je HR, IT a komerční due diligence.  Rozsah due diligence jsme schopni zajistit podle požadavků klienta, a to ve variantě komplexního due diligence nebo provedením prověrky pouze vytipovaných klíčových oblastí potenciálních rizik. Podle rozsahu prověrky je výstupem standardní due diligence report nebo red flag report.