Management consulting

Podniková strategie

Progresivní společnost chce růst, objevovat nové příležitosti nebo získávat nové zákazníky pro své produkty a služby. Každý trh pak má svá specifika, potřeby a nároky zákazníků se zvyšují, poskytované služby a produkty jsou složitější a je jich stále více, legislativní prostředí se vyvíjí. Není snadné se v tomto dynamicky se měnícím prostředí orientovat. Základem úspěchu je mít jasnou vizi a strategii, které rozumí a podporuje ji celá společnost. Bohaté zkušenosti našeho týmu se strategickým směřováním firem, jehož součástí jsou i manažeři, kteří řídili lokální i nadnárodní společnosti a mají mnohaletou praktickou zkušenost, jsou předpokladem ke zvládnutí těchto výzev. Naše služby zahrnují nastavení podnikové strategie v celé její šíři, tj. od nastavení strategických cílů, přes identifikaci ambiciózních ale dosažitelných business plánů, implementaci výkonnostního managementu, až po nastavení a optimalizaci vnitřních procesů nebo zefektivnění dodavatelského řetězce. 

Obchodní procesy a marketing

Obchodní společnosti, mají-li být úspěšné, musí reagovat na změny tržního prostředí a přizpůsobovat tomu nejen své fungování, ale často i své produkty a služby. Zákazníci mění své zvyky a mají nová očekávání vyžadující nové přístupy. Proto je důležité efektivně nastavit obchodní a marketingové procesy, kdy společným cílem je znásobit obchodní potenciál našich klientů. Při své práci využíváme moderních metod. Tvorbu produktové a marketingové strategie založíme např. na aktuálních poznatcích z trhu při využití analýzy Big data, včetně implementace nových technologických přístupů. Naše týmy mají ve svých řadách praktiky z oblasti produktového managementu, marketingu a médií, kteří denně implementují nové strategie do praxe. Kvalitní a žádaný produkt a jeho srozumitelná a přitažlivá prezentace je základem pro dosažení úspěchu. Naše zkušenosti jsou základem pro navržení a implementaci takových řešení, která umožní našim klientů využívat veškerých podpůrných mechanismů s cílem získat zákazníky a udržet si jejich loajalitu.

Zvyšování výkonnosti a snižování nákladů

Často se setkáváme s tím, že společnost jednoduše nezvládne svůj přirozený rozvoj. Snadno se pak ztrácí přehled o její výkonnosti, kdy veškerý čas se věnuje každodenní operativě a nezbývá prostor pro strategické řízení a budování její strategické pozice na trhu. Již řadu let pomáháme našim klientům s vnitřní optimalizací podnikových procesů, navrhujeme pro ně systémy řízení a odhalujeme místa, kudy unikají náklady. Snižování nákladů pak nespočívá pouze na straně osobních nákladů, ale např. v optimalizaci nákupů. Naším společným cílem je, aby se výkonnost společnosti zvýšila a aby se maximalizovala návratnost jejích investic právě do poradenských služeb. Proto není výjimečné, že pracujeme na bázi výkonnostní odměny pro poradce z dosaženého efektu pro klienta.

Řízení lidských zdrojů

Stále více moderních společností už pochopilo význam práce s „lidskými zdroji“, protože právě ta má přímý vliv na úspěch firmy jako celku. Do firemních procesů je nutné implementovat specifické procesy řízení lidských zdrojů, ať už jde o systémy odměňování, hodnocení pracovního výkonu, anebo talent management. V oblasti řízení lidských zdrojů zajišťujeme komplexní poradenské služby. Primárně se orientujeme na nastavení a integraci jednotlivých klíčových prvků a procesů řízení lidských zdrojů do jednoho funkčního systému. Z našich zkušeností víme, že je důležité pohlídat si také to, aby se metody řízení lidských zdrojů dostaly i do projektů, které na ně nejsou primárně zaměřeny. Mezi typické služby, které v této oblasti svým klientům poskytujeme, patří personální audity, nastavení organizace a řízení lidských zdrojů, řízení pracovního výkonu, implementace systémů hodnocení, motivace, odměňování, osobního růstu, vzdělávání apod. Naše zadání bývají ale i méně konkrétní, kdy jsme se v řadě společností zasadili o zlepšení firemní kultury. Je nutné si uvědomit, že lidé jsou srdcem a základem úspěchu každé firmy.