Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) a vnitřní oznamovací systém

Tímto dokumentem bychom chtěli informovat všechny zaměstnance o nabytí platnosti Zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).
 
Co si představit pod pojmem ochrana oznamovatelů (whistleblowing)?
Ochrana oznamovatelů neboli whistleblowing je výraz odvozený ze sportovního prostředí od slovního spojení „to blow the whistle“, tj. zapískat na píšťalku. V přeneseném smyslu znamená upozornění, že se nehraje podle pravidel.
 
Vnitřní oznamovací systém
Zákon podle § 8 nařizuje vybraným subjektům zřídit tzv. vnitřní oznamovací systém. Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.
 
Oznamovatel
Oznamovatelem (whistleblowerem) může být jakákoli fyzická osoba v pracovním či Obdobném vztahu vůči zaměstnavateli. O oznamovaném jednání se oznamovatel musí dozvědět v souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele. Oznámení musí spadat do jedné z oblastí vymezených zákonem.
 
Prací nebo jinou obdobnou činností se dle Zákona rozumí:
 • zaměstnání
 • služba,
 • samostatná výdělečná činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. „volený orgán“),
 • správa svěřenského fondu,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž, nebo
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
 • ucházení se o práci nebo jiná obdobná činnost.
 
Věcná působnost
Věcná působnost Zákona o ochraně oznamovatelů je vymezena výčtem 14 oblastí. Mimo vymezené oblasti je možné oznamovat trestné činy, porušení zákona o ochraně oznamovatelů a přestupky za které je možné uložit pokutu v minimální výši 100 000 Kč.
 
 
Oblastmi spadající do věcné působnosti zákona se rozumí:
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
 
Způsoby podání oznámení příslušné osobě („prošetřovateli“)
Oznamovatelé podávají svá oznámení příslušné osobě pomocí zabezpečeného vnitřního oznamovacího systému. Oznámení musí obsahovat údaje o jméně, příjmení a datu narození a kontaktní adresy, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.
 
Příslušnou osobou byl jmenován Ing. Petr Štětka
E-mail: oznameni@moore-czech.cz
M: +420 734 647 701
 
Oznámení mohou být podána buď písemnou nebo ústní formou prostřednictvím
 1. Pomocí aplikace https://www.easywhistle.cz/, do které se oznamovatel přihlásí prostřednictvím kódu 10f7db, na základě kterého dojde k identifikaci zaměstnavatele. Následně oznamovatel vyplní příslušné údaje k identifikaci a text samotného oznámení; 
  1. UPOZORNĚNÍ: aplikace nemusí být podporovaná všemi prohlížeči. V případě, že nebude fungovat ani jeden prohlížeč, kontaktujte příslušnou osobu
 2. písemně na adresu zaměstnavatele Moore Czech Republic s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Rohanský ostrov
 3. nebo telefonicky na čísle +420 734 647 701 - od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00;
 4. nebo osobně, pokud o to oznamovatel požádá.
 
Písemná korespondence (dopis) musí být ze strany oznamovatele označena slovem „OZNÁMENÍ“ nebo „WISTLEBLOWING“. V samotném oznámení pak identifkuje svého zaměstnavatele.
 
Ochrana oznamovatelů zajišťuje oznamovatelům obranu proti odvetným opatřením, pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé) a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Zákona. Pokud oznamovatel vědomě učiní nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který mu hrozí sankce až do výše 50 000 Kč.