Valuace

Jednou z klíčových otázek každé transakce, ať už je to nákup nebo prodej společnosti, je otázka reálné hodnoty předmětu transakce. Na jedné straně stojí snaha kupujícího stanovit maximální cenu, za kterou je ochoten společnost koupit, na druhé snaha prodávajícího určit, jaká cena je pro něj minimální akceptovatelná. Ocenění může však být i pro určité životní situace společnosti, jako jsou například transakce mezi spřízněnými osobami, squeeze-out (vytěsnění) minoritních akcionářů, některé formy přeměn nebo je vyžadováno právními předpisy.

V rámci indikativního ocenění přistupujeme k ocenění individuálně tak, aby byly zohledněné všechny aspekty, které mají vliv na subjektivní vnímání hodnoty ze strany klienta včetně zohlednění synergií nebo posouzení vlivu alternativních investic. Metoda ocenění je vybrána v souladu s oceňovací praxí při zachování účelu ocenění a zohlednění potřeb klienta a specifik předmětu ocenění. Výstup ocenění může mít formu odborného stanoviska nebo znaleckého posudku.