Hybridní práce zvyšuje produktivitu firem

Hybridní práce zvyšuje produktivitu firem

Podle výzkumu společnosti Moore Global má hybridní způsob práce pozitivní dopad na produktivitu. Shodli se na tom zástupci většiny středně velkých firem v klíčových ekonomikách světa. Tyto firmy proto dále zvyšují podporu tohoto flexibilního způsobu práce.

„Hybridní práce je moderní pracovní model, který kombinuje práci z kanceláře a práci na dálku (většinou z domova). Tento model poskytuje zaměstnancům flexibilitu v tom, kde a někdy i kdy pracují, ale stále udržuje určitou míru fyzické přítomnosti v kanceláři. V posledních letech se stále více rozšiřuje a získává na popularitě,“ řekla Marcela Hrdá, partnerka Moore Czech Republic.

Podle průzkumu společnosti Moore Global mezi téměř 2 000 vedoucími pracovníky středně velkých společnosti ve 12 klíčových světových ekonomikách[1] se podpora práce z domova zvýšila ve většině odvětví hospodářství. Výjimkou jsou pohostinství, cestovní ruch a výroba, kde jsou možnosti aplikace hybridní práce omezené. Výzkum se týkal pozic ve firmách, u nichž je hybridní práce aplikovatelná. Zúčastnili se ho podnikatelé a vlastníci-manažeři středně velkých firem. Ti obvykle očekávají, aby vše nové, co aplikují ve svých firmách, mělo trvalý přínos pro vztahy se zaměstnanci a odrazilo se v růstu efektivity a hospodářského výsledku. To očekávají i od hybridní práce.
 
Hlavní závěry výzkumu společnosti Moore k hybridní práci
 • 77 % vedoucích pracovníků uvedlo, že jejich firma začala více podporovat práci na dálku díky pandemii Covid-19.
 • Šest z deseti respondentů uvedlo, že hybridní práce má pozitivní dopad na produktivitu.
 • 68 % respondentů uvedlo, že jejich společnost začala v důsledku pandemie více podporovat rozvoj aktivit v oblasti e-commerce, tedy rozvoj obchodních aktivit na internetu nebo pomocí dalších elektronických prostředků.
 • Nejzřetelnější a dlouhodobou změnou byl nárůst práce na dálku, kdy více než tři čtvrtiny respondentů uvedly, že ji nyní podporují více než před pandemií Covid.
 
Největší změnu v ochotě aplikovat práci na dálku zaznamenala odvětví energetiky a veřejných služeb, kde 91 % organizací vyjádřilo větší podporu tomuto způsobu práce. Dalšími odvětvími se silnou podporou hybridní práce nad 80 % byly sektory správy majetku a nemovitostí, IT, automobilový a letecký průmysl, elektrotechnika, účetnictví, finance a další profesionální služby jako například poradenství. Jejich podpora práce na dálku odráží schopnost využívat technologie k tomu, aby umožnily bílým límečkům a týmům zákaznických služeb efektivně vykonávat svou práci mimo tradiční místa u kancelářských stolů.
 
Hlavním přínosem práce na dálku bylo reálné zvýšení produktivity.
Více než polovina podniků ve všech odvětvích - kromě pohostinství a cestovního ruchu - se domnívá, že hybridní práce pozitivně ovlivnila jejich produktivitu. V celém vzorku 62 % respondentů uvedlo, že hybridní práce pomáhá produktivitě. Zjištěné přínosy jsou však do značné míry závislé na schopnosti odvětví přejít na práci na dálku.
 
Graf: Podíl respondentů v jednotlivých odvětvích, kteří uvedli, že hybridní práce pozitivně ovlivnila produktivitu jejich organizace

Zdroj: Moore Global
 
Hybridní způsob práce má řadu výhod pro zaměstnance i zaměstnavatele.
Výhody pro zaměstnance
 • Flexibilita: Zaměstnanci mohou lépe sladit pracovní a osobní život. Mohou například snížit dobu strávenou dojížděním a mít více času pro rodinu nebo koníčky.
 • Zvýšená produktivita: Mnoho lidí uvádí, že jsou produktivnější doma, kde jsou méně rušeni než v kanceláři. Růst produktivity ostatně potvrzuje i výzkum společnosti Moore.
 • Lepší vyvážení pracovního a osobního života: Flexibilita v práci na dálku umožňuje lepší vyvážení mezi pracovními povinnostmi a osobním životem.
 • Zlepšení psychického zdraví: Snížení stresu spojeného s dojížděním a flexibilnější pracovní režim může přispět k lepšímu duševnímu zdraví.
 
Výhody pro zaměstnavatele
 • Zvýšená produktivita a angažovanost zaměstnanců: Šťastnější zaměstnanci, kteří mají vyváženější pracovní a osobní život, bývají produktivnější a více angažovaní ve své práci.
 • Snížení nákladů: Firmy mohou snížit náklady na kancelářské prostory a související náklady, jako jsou energie a vybavení.
 • Atraktivita firmy pro nové talenty: Firmy nabízející hybridní model práce jsou často atraktivnější pro talentované pracovníky, kteří hledají flexibilitu v práci.
 • Podpora diverzity a inkluze: Hybridní pracovní model může být přínosný pro zaměstnance s různými potřebami a životními situacemi, například pro rodiče malých dětí nebo pro osoby se zdravotním postižením.
 
„Hybridní způsob práce přináší řadu výhod jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, včetně větší flexibility, zvýšené produktivity a lepšího vyvážení mezi pracovním a osobním životem. Výzvou však může být udržení firemní kultury, komunikace a spolupráce mezi zaměstnanci, když nejsou vždy fyzicky přítomni v kanceláři. Efektivní implementace hybridního modelu vyžaduje pečlivé plánování, jasné komunikační strategie a vhodné technologické nástroje,“ řekla Marcela Hrdá, partnerka Moore Czech Republic.
 

[1] Průzkum zahrnoval podniky působící v Austrálii, Brazílii, Francii, Německu, Hongkongu, Itálii, Nizozemsku, Jižní Africe, Španělsku, Spojených arabských emirátech, Velké Británii a USA.