Audit

Audit & Assurance

Nabízíme mnohem více než pouhé ujištění, že dodržujete účetní předpisy. K auditu přistupujeme konzistentně v celé síti Moore Global, takže si klienti mohou být jisti, že dostávají servis na kvalitativně té nejvyšší úrovni. V dané oblasti nabízíme zejména auditorské ověření účetnictví nebo individuálních účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek dle Mezinárodních auditorských standardů (ISA). Dále zajišťujeme poradenství při zpracování a ověřování účetních závěrek podle IAS/IFRS, převod výkazů sestavených podle Českých účetních standardů do účetních výkazů sestavených podle skupinových směrnic, respektive podle IAS/IFRS, US GAAP nebo HGB, zpracování auditu účetních výkazů při podnikových přeměnách, auditorské ověření čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie, auditorské ověření souladu výročních zpráv s účetními závěrkami a řadu dalších souvisejících služeb pro podnikatelský sektor.

Řízení rizik

Řízení rizik a implementace robustní správy společností je nyní ve většině jurisdikcí regulační nutností, a to bez ohledu na jejich velikost. Ačkoli mnoho společností musí podle obecně platných pravidel nebo kvůli zúčastněným stranám uplatňovat tyto procesy a postupy, smyslem kvalifikovaného řízení rizik je zejména podpora úspěšné obchodní strategie a tzv. udržitelného způsobu řízení. Všechna tato témata pomáháme našim klientům vyřešit, kdy společně zavedeme nezbytná pravidla transparentnosti a odpovědnosti za řízení a rizika v auditované organizaci. Současně našim klientům pomáháme s nastavením vnitřních interních kontrol s ohledem na strategii podniku a implementací vhodného IT prostředí vedoucího k eliminaci kybernetického rizika. Detailní audit v oblasti informačních technologií, jehož cílem je zjištění slabých míst a navržení praktických nápravných opatření, významně zvyšuje zabezpečení našich klientů, a to při zohlednění veškerých potřeb a specifik.

Služby pro neziskový sektor

Tým našich specialistů pro neziskový sektor poskytuje komplexní poradenské služby územním samosprávným celkům, příspěvkovým organizacím nebo nestátním neziskovým organizacím. Pro naše klienty zajišťujeme audity neziskových organizací, přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. nebo veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených územními samosprávními celky a u jiných příjemců veřejné podpory (jako tzv. přizvané osoby). Kromě výše uvedeného se intenzivně věnujeme provádění interních auditů, ověřování účetních závěrek organizací v souvislosti s plněním vyhlášky č. 220/2013 Sb., auditům dotací nebo metodické podpoř