V ČERVNU VSTOUPÍ V PLATNOST NOVÝ ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ FIREM, PODNIKATELŮM MOHOU HROZIT SANKCE

V ČERVNU VSTOUPÍ V PLATNOST NOVÝ ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ FIREM, PODNIKATELŮM MOHOU HROZIT SANKCE

Ondřej Hubatka

Podle společnosti Moore Legal CZ by ale podnikatelé měli zbystřit, protože na rozdíl od předchozího stavu zákon nově při nezajištění zápisu údajů do evidence zavádí několik druhů sankcí.

Povinnost zaznamenat údaje o svém skutečném majiteli dopadá na právnické osoby a svěřenské fondy. Asi největší změnou oproti dřívějšímu stavu je fakt, že skutečným majitelem obchodní korporace bude podle nového zákona moci být pouze fyzická osoba. „V případě složité majetkové struktury bude potřeba skutečného majitele dohledat až do konce struktury tak, aby se jednalo o fyzickou osobu,“ říká Jan Kubica, advokát a partner advokátní kanceláře Moore Legal CZ. Pokud nelze skutečného majitele jasně určit, budou jako skuteční majitelé zapsány osoby ve vrcholném vedení korporace, tedy členové statutárního orgánu. Další novinkou, kterou zákon přináší, je také tzv. automatický průpis. Ten má fungovat primárně u společností s jednoduchou vlastnickou strukturou, zejména je-li skutečný majitel evidentní například z obchodního rejstříku.

Kdo je skutečný majitel?

V novém zákoně o evidenci skutečných majitelů je stanoveno, že skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Co to znamená? „Koncovým příjemcem právnické osoby je v podstatě kdokoliv, kdo může mít přímo nebo nepřímo podstatnou část z celkového majetkového prospěchu,“ vysvětluje Jan Kubica a dodává: „Osobou s koncovým vlivem se míní ta, která může přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání.“ U obchodních korporací se za skutečného majitele považuje fyzická osoba (či osoby), která má přímo či nepřímo právo na podíl ze zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní korporace, který je větší než 25 %. A také každá fyzická osoba, která má přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech v obchodní korporaci, jenž významně převyšuje podíly na hlasovacích právech ostatních osob, zejména pokud přesahuje 25 %.

Hrozící pokuta a zákazy

Zákon počítá s podáním návrhu na zápis elektronicky prostřednictvím předepsaného formuláře s elektronickým nebo ověřeným podpisem. Povinnost zapsat údaje o skutečném vlastníkovi má společnost nebo svěřenský fond, kteří zapisují svého skutečného majitele. Za nezajištění zápisu údajů do evidence skutečných majitelů hrozí fyzickým osobám sankce v podobě pokuty do výše 500 tisíc korun, zákaz vyplacení podílu na zisku nebo zákaz hlasování při rozhodování nejvyššího orgánu obchodní korporace. „Podnikatelé by neměli nic podcenit, protože sankce, které tento zákon zavádí, rozhodně nejsou symbolické. První červen a s ním spojená účinnost nového zákona se blíží. Pro podnikatele to znamená, že mají nejvyšší čas se této problematice začít věnovat,“ podotýká Jan Kubica. Nově také dojde ke zpřístupnění části informací z evidence skutečných majitelů široké veřejnosti, a to prostřednictvím internetových stránek Ministerstva spravedlnosti.