České samosprávy se učí lépe plánovat. Vzorem je Spojené království

České samosprávy se učí lépe plánovat. Vzorem je Spojené království

Podle poradenské společnosti Moore Advisory CZ, která ve městech inovativní nástroje testovala, dozná strategické plánování krajů, měst a obcí v horizontu následujících 5 let dynamických změn. Do popředí proniknou nové nástroje strategického plánování, které přinesou vyšší připravenost samospráv a zefektivnění rozhodovacích procesů. Důvodem jsou mimo jiné rostoucí nejistoty, které vytvořily potřebu lépe a přesněji předpovídat budoucnost.

V roce 2021 činily celkové konsolidované příjmy územních rozpočtů 678,3 mld. Kč, a to při meziročním růstu ve výši 8,3 %. Není tak náhodou, že Ministerstvo pro místní rozvoj má zájem posílit svou metodickou podporu v oblasti strategického plánování. „Převážná většina obcí, měst a krajů hospodaří velmi obezřetně a usiluje o dlouhodobou udržitelnost svých rozpočtů. Současná situace však vytváří nové výzvy, kterým je nutné čelit jak z národní, tak z místní úrovně. V takových případech je nezbytné činit správná rozhodnutí, a proto je naší ambicí poskytnout městům návod pro lepší strategické plánování právě prostřednictvím metodického vedení,“ vysvětluje Marie Zezůlková, vedoucí oddělení urbánní politiky a strategií na Ministerstvu pro místní rozvoj. Aktuálně probíhající zakázka pod hlavičkou Ministerstva pro místní rozvoj cílí na odzkoušení pěti inovativních nástrojů strategického řízení, kterými jsou megatrendy, foresight, forecast, tvorba scénářů a systém včasného varování, a na vytvoření souvisejícího metodického doporučení a vzdělávacího modulu.

Strategické plánování v České republice je třeba modernizovat
Klíčovou roli v systému inovovaného strategického plánování hraje tzv. foresight. Jde o koncept, který se systematicky rozvíjí přibližně od 60. let minulého století, ale do popředí zájmu se začal dostávat až po roce 1993, kdy jej začala masivně využívat britská vláda a britský parlament za účelem vytváření strukturovaných představ o možných variantách budoucího vývoje. Foresight nepředstavuje jednu metodu, ale soustavu kvalitativních a kvantitativních nástrojů, jejichž jediným cílem je uvědomit si, jakým směrem se může budoucnost vyvíjet tak, aby bylo možné se na ni připravit. „V oblasti strategického plánování v současnosti obce, města a kraje vyžadují zejména detailní analýzu minulosti, která definuje jejich současnou situaci. V některých případech analytická část tvoří dle požadavků klienta až 80 % strategického dokumentu. Tato analýza je jistě klíčová, protože slouží k pochopení základních problémů, nicméně stejně tak je důležité vést strukturované úvahy o budoucnosti. Jen tak bude docíleno toho, že politika bude reagovat na nové výzvy a nebude jednat vždy se zpožděním,“ uvádí Tomáš Křapáček, odborník na strategické plánování a řízení z poradenské společnosti Moore Advisory CZ. Dle Metodiky přípravy veřejných strategií vydané taktéž Ministerstvem pro místní rozvoj by analytická část měla tvořit přibližně 15 % výstupu. Z uvedeného je zřejmé, že samosprávy se mnohem více zabývají současnými stavy, než aby se zaměřovaly na vlastní strategický rozvoj. 

Města jsou novým přístupům otevřená
V průběhu dubna a května letošního roku byl v pěti českých městech pilotován systém zmíněných inovativních nástrojů strategického řízení. Nejprve byly ve městech popsány klíčové megatrendy představující významné a dlouhodobé změny ve společnosti, které mají potenciál ovlivňovat fungování České republiky či jejích částí. Na základě tohoto uvědomění si současných trendů došlo k aplikaci dalších metod s cílem zpřesnit tendence budoucího vývoje pomocí kvalitativních nebo kvantitativních nástrojů. Na oblasti, ve kterých se některé stavy zdály být vysoce pravděpodobné, byl aplikován nástroj forecast, který pomocí statistických modelů předpovídal budoucí vývoj (např. v oblasti demografického vývoje, dostupnosti podzemních vod aj.). U témat, u nichž panovala vyšší nejistota, byly aplikovány jiné nástroje, jako je například tvorba scénářů. Scénáře umožňují strukturovaně se zamyslet nad tím, jaké různé kombinace událostí mohou v budoucnu nastat a jak by na ně bylo vhodné reagovat. „V našem městě jsme se při tvorbě scénářů zaměřili na události, které jsou nejisté ale mají zásadní dopad na život našich obyvatel, tedy je naší povinností se na ně odpovědně připravit. Například v dopravě byly řešeny reakce města v závislosti na uvažované výstavbě obchvatu a možném obnovování těžby v původních lokalitách. Přestože jsme z počátku nevěděli, co od projektu máme čekat, určitě tato zkušenost změní naší strategickou práci směrem do budoucna,“ vysvětluje Jiří Rýdl, starosta města Jablonné v Podještědí. Nejčastěji byly inovativní nástroje ve městech využívány k dimenzování občanské vybavenosti (např. ve vztahu ke kapacitám sociálních služeb nebo škol) či technické infrastruktury.

Podpora z národní úrovně se blíží
Zakázka, která je realizována pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, bude probíhat až do května příštího roku. S výsledky se budou moci seznámit všechny územně samosprávné celky, které mají o oblast strategického plánování zájem, a to prostřednictvím metodického doporučení nebo výukových programů. „Zakázka, na které se podílíme, ukazuje, že tento přístup je efektivní a uplatnitelný ve městech všech velikostí. Podařilo se nám implementovat tyto nástroje ve městě s méně než dvěma tisíci obyvateli stejně jako v sedmdesátitisícovém Havířově. Je však nutné přístup individuálně upravit podle velikosti města a jeho specifických podmínek, a tedy i podle řešené agendy. Vždy by měla platit podmínka pozitivní cost-benefit analýzy, tedy že přínosy z aplikace daného nástroje jsou vyšší než vynaložené náklady, které jsou vyjádřeny primárně časem zainteresovaných aktérů,“ dodává Tomáš Křapáček, odborník na strategické plánování a řízení z poradenské společnosti Moore Advisory CZ, a na závěr dodává: „Kvalitnější strategické plánování, které dokáže včas reagovat na budoucí potřeby, má potenciál zvyšovat efektivitu vynaložených finančních prostředků a v konečném důsledku zkvalitňovat život obyvatel.“ 

O projektu
Jednotlivé výstupy zmiňovaného projektu Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR realizovaného Ministerstvem pro místní rozvoj, vč. všech ostatních informací a podkladů důležitých pro strategickou práci jsou průběžně zveřejňovány na Portálu strategické práce v ČR (www.verejne-strategie.cz).