Zvyšování výkonnosti

Náročné konkurenční prostředí nutí manažery neustále zvyšovat provozní i ekonomickou výkonnost své společnosti. Ale aby bylo možné dlouhodobě zvyšovat výkon, firma musí mít nastavené efektivní firemní procesy, organizaci a vhodný systém řízení. Jedině tak je možné převést strategii z papíru do každodenní praxe.

Často se setkáváme s tím, že společnost jednoduše neustojí svůj přirozený rozvoj. Neustále se zvyšují nároky a potřeby zákazníků, zpřísňují se tržní podmínky, mění se produkty a služby, vnitřní organizace a procesy se tomu musí přizpůsobovat. Snadno se pak ztrácí přehled o výkonnosti firmy – všechen čas se věnuje každodenní operativě a nezbývá prostor pro realizaci klíčových cílů do budoucnosti. Co se stane dál? Společnost funguje neefektivně, zhorší se její ekonomika a vzrostou náklady. Do začarovaného kruhu se společnost dostane ve chvíli, kdy začnou být nespokojení i zákazníci a objeví se demotivace zaměstnanců.

Procesní a organizační optimalizace
V dnešním rychle měnícím se světě uspějí ti, kdo budou připravení na změnu. Změnu svých produktů, obchodního přístupu, změnu svého fungování. Pokud má firma uspět, musí být změna řízená a musí se pro ni nadchnout kromě managementu i ostatní pracovníci.

Experti skupiny Moore Czech Republic disponují rozsáhlými zkušenostmi v oblasti procesní a organizační optimalizace, a to jak ve velkých korporacích a menších soukromých firmách, tak i v institucích a organizacích státní a veřejné správy. Obrovským přínosem pro klienta je naše schopnost navržené postupy implementovat přímo do praxe, a rovněž je automatizovat s využitím moderních IT technologií. Dokážeme navrhnout takové systémy řízení, díky nimž se konkurenceschopnost firmy podstatně zvýší.  

V rámci našich služeb zajistíme, kromě přípravy konkrétních a praktických doporučení změn, společně s klientem i jejich zavedení v jeho reálném prostředí.

Snižování nákladů
Snižování nákladů by mělo být přirozenou součástí ozdravných mechanismů každé společnosti. Téměř v každé z nich v průběhu času vznikají nepotřebné náklady, které by mělo být její vedení schopno průběžně identifikovat a snižovat. Mnohdy však na to managementům firem v záplavě každodenní operativy nezbývá čas nebo trpí provozní slepotou.

Neopomenutelnou výzvou pak bývá změna struktury nákladů v souvislosti s novým směřováním společnosti, zavedením nového produktového portfolia nebo s přípravou společnosti na prodej.

Naši specialisté na snižování a efektivní řízení nákladů pro klienty realizují jednak projekty přímo zaměřené na identifikaci a dosažení konkrétních úspor nákladů („cost cutting“), které společnost realizuje maximálně v horizontu do jednoho roku s minimálními časovými a finančními investicemi („quick wins“), jednak i systémově orientované projekty, jejichž přínosy mají dlouhotrvající účinek a jež si zpravidla vyžadují určitou úroveň spotřebovaných zdrojů. I v těchto případech se ekonomická návratnost pohybuje do 2 až 3 let. 

Při realizaci projektů na snižování nákladů je vždy dle potřeby používána kombinace různých moderních přístupů založených zpravidla na bázi „štíhlé výroby“ a controllingu. V případě, že to charakter projektu umožňuje, je naše odměna přímo vázána na reálně dosažené ekonomické efekty pro klienta (úspora nákladů).

Optimalizace nákupu
Oblast nákupu vstupního materiálu a služeb, resp. investic patří k nejvýznamnějším nákladovým položkám každé výrobní a obchodní společnosti a skýtá vedle personálních nákladů i největší potenciál pro úspory. 

Moore Czech Republic disponuje týmem expertů specializujících se výlučně na oblast nákupu a jeho optimalizaci. Ta je prakticky zajišťována prostřednictvím strategického sourcingu, tj. výběru a zasmluvnění nových, případně stávajících dodavatelů významných nakupovaných položek, kde na základě provedené vstupní výdajové analýzy existuje potenciál pro dosažení výhodnějších podmínek pro klienta. Úlohou poradců Moore Czech Republic je, kromě vstupní identifikace potenciálu pro úsporu, stanovení „strategie“ postupu ve výběrovém řízení a jeho následná realizace s využitím nástrojů obchodního vyjednávání, kdy cílovým stavem jsou nové výhodnější smluvní podmínky. Naše odměna je přímo vázána na kvantifikovatelné efekty pro klienta.

V případě, že nákupní proces klienta není optimálně vykonáván, experti Moore Czech Republic jsou schopni identifikovat jeho slabé stránky, navrhnout a implementovat jeho optimální podobu, včetně propojení na ostatní firemní procesy a nastavení v informačním systému, a to při zohlednění specifik a oboru podnikání klienta.

Projektové řízení
Při projektovém řízení je třeba aplikovat kombinaci specifických znalostí, zkušeností, dovedností, nástrojů a postupů tak, aby projekt splnil požadavky na něj kladené a dosáhl svých cílů ve stanoveném čase, nákladech i potřebné kvalitě. Zásadním předpokladem kvalitního a úspěšného řízení projektů je mít, kromě zkušeného projektového manažera, i zavedený dobře fungující systém řízení projektů, resp. v některých případech projektové kanceláře.

Experti z Moore Czech Republic jsou na základě dlouholetých zkušeností s řízením různorodě věcně zaměřených projektů z různých oblastí podnikání připraveni našim klientům poskytnout jak odborné poradenství při návrhu a komplexní implementaci pravidel a procesů projektového řízení (včetně vybudování projektové kanceláře), tak i výkonné služby řízení konkrétních projektů klienta zahrnující jeho celý proces od definice a plánování projektu, přes sestavení projektového týmu, jeho průběžné řízení, včetně hodnocení a eliminace rizik až po úspěšné ukončení projektu a předání jeho výstupů.