Corporate finance

Poradenství při prodeji společnosti

Prodej společnosti je jedním z nejvýznamnějších a zároveň nejcitlivějších momentů pro každého vlastníka, to platí jak pro institucionální investory, tak i pro individuální vlastníky, kteří jsou často i původními zakladateli a v takové situaci se ocitají poprvé v životě. Příprava prodeje klade značné nároky na kapacity vlastníka a managementu společnosti, většinou na úkor kapacit věnovaných jejímu provoznímu řízení. Účast zkušeného poradce na procesu prodeje společnosti pomáhá tyto nároky snížit na nutné minimum. Úkolem poradce je nejenom nalézt vhodného investora, ale i vést jednání o transakci tak, aby pravděpodobnost jejího úspěšného dokončení byla co nejvyšší. 

Součástí našich poradenských služeb je komplexní řízení prodejního procesu, nastavení strategie a identifikace potenciálních investorů, revize očekávání prodávajícího ohledně kupní ceny, příprava prezentačních materiálů pro investory, revize transakční dokumentace a podpora při vyjednávání o podmínkách transakce. 

Poradenství při akvizici společnosti

Úspěšné společnosti často naráží na limity možností organického růstu a přirozeným způsobem dalšího rozvoje se stávají akvizice. Účelem akvizice však nemusí být pouze dosažení většího tržního podílu nebo rozšíření produktového portfolia, ale také geografická expanze, získání specifického know-how nebo výhodné zhodnocení zdrojů společnosti. Málokterá společnost však disponuje interním týmem schopným takové investice nalézt a zrealizovat. Externí poradce se zkušenostmi a kontakty v daném odvětví je schopen tuto roli efektivním způsobem zajistit, navíc s možností anonymního oslovování vybraných cílů a bez zatížení interních kapacit společnosti.

Náš tým specialistů je připraven zaštítit komplexní proces akvizice společnosti, který zahrnuje nastavení akviziční strategie podle konkrétních potřeb investora, vytipování akvizičních cílů, indikativní ocenění, provedení due diligence, přípravu transakční dokumentace, zohlednění závěrů due diligence do kupní ceny a do transakční dokumentace, vyjednávání podmínek transakce s protistranou a post-akviziční integraci do stávajících organizačních struktur po uzavření transakce.

Management buyout a management buyin

Převzetí společnosti jejím managementem je jedním z častých způsobů řešení změny vlastníka ve společnosti a stále častější alternativou k prodeji nezávislému investorovi. Náš tým specialistů navrhne strategii výkupu a postará se o komplexní řízení transakce od ocenění investice, vyjednání podmínek až po zajištění financování. 

Due diligence

Due diligence (předinvestiční prověrka) je nedílnou součástí procesu akvizice společnosti, jehož cílem je identifikace a vyhodnocení potenciálních rizik pro kupujícího s cílem promítnutí vlivu těchto rizik do kupní ceny a dalších podmínek transakce. Předmětem due diligence ale může být i posouzení stavu společnosti ze strany jejího vlastníka před zahájením prodejního procesu nebo v jeho ranné fázi (tzv. vendor due diligence). Cílem takové prověrky je prověření potenciálních rizik s vlivem na hodnotu společnosti a zpřesnění očekávané prodejní ceny. Zjištění a včasná náprava těchto zjištění může významně přispět ke zvýšení prodejní ceny společnosti a zvýšit pravděpodobnost úspěchu transakce. 

V součinnosti s odborníky ze specializovaných činností ze sítě Moore jsme schopni zajistit komplexní prověrku společnosti v základních oblastech, tj. finanční, daňové a právní due diligence, ale také ve specializovaných oblastech, jako je HR, IT a komerční due diligence.  Rozsah due diligence jsme schopni zajistit podle požadavků klienta, a to ve variantě komplexního due diligence nebo provedením prověrky pouze vytipovaných klíčových oblastí potenciálních rizik. Podle rozsahu prověrky je výstupem standardní due diligence report nebo red flag report. 

Valuace

Jednou z klíčových otázek každé transakce, ať už je to nákup nebo prodej společnosti, je otázka reálné hodnoty předmětu transakce. Na jedné straně stojí snaha kupujícího stanovit maximální cenu, za kterou je ochoten společnost koupit, na druhé snaha prodávajícího určit, jaká cena je pro něj minimální akceptovatelná. Ocenění může však být i pro určité životní situace společnosti, jako jsou např. transakce mezi spřízněnými osobami, squeeze-out (vytěsnění) minoritních akcionářů nebo některé formy přeměn, vyžadováno právními předpisy.

V rámci indikativního ocenění přistupujeme k ocenění individuálně tak, aby byly zohledněné všechny aspekty, které mají vliv na subjektivní vnímání hodnoty ze strany klienta včetně zohlednění synergií nebo posouzení vlivu alternativních investic. Metoda ocenění je vybrána v souladu s oceňovací praxí při zachování účelu ocenění a zohlednění potřeb klienta a specifik předmětu ocenění. Výstup ocenění může mít formu odborného stanoviska nebo znaleckého posudku. 

Vytváření a změny holdingových struktur 

V určité fázi rozvoje společnosti může vyvstat potřeba oddělení jejích konkrétních částí, ať už za účelem separace rizik, uplatnění rozdílných přístupů k řízení nebo vytvoření společného podniku s obchodním partnerem. Společnost se tak začne organicky měnit na holdingovou strukturu s mnohem větší variabilitou dalšího rozvoje. Tento proces by však měl probíhat řízeně, s dlouhodobou vizí a uvážením všech relevantních právních a daňových efektů. Potřeba vytvoření holdingové struktury však často vzniká i při generační výměně vlastníků společnosti jako efektivní nástroj správy a rozvoje rodinného majetku.

Bohaté zkušenosti našeho týmu s vytvářením a různými formami reorganizací holdingových struktur jsou základem pro nalezení optimálního řešení pro klienta v uvedených situacích. Naši specialisté připraví řešení na míru podle potřeb a situace klienta se zohledněním všech relevantních právních aspektů a daňových konsekvencí, ať už jde o vytvoření holdingové struktury, její změnu (fúze, rozdělení a jiné přeměny), post-akviziční integraci nebo vytvoření společného podniku.

Poradenství při správě dluhu a zajištění financování 

Významnou součástí rozhodování o realizaci nových projektů a investic je jejich financování. Obecným cílem investičního řízení je využití všech dostupných kapitálových zdrojů a jejich alokace mezi investice s vyváženou strukturou výnosnosti, likvidity a rizika. Čerpání a alokace zdrojů ve společnosti však často probíhá ve vazbě na konkrétní příležitosti v daném čase a po určité době tak mohou vznikat neefektivity. K jejich odstranění může významně přispět posouzení jejich podmínek ve vzájemné souvislosti a zahájení jednání s věřiteli o změně podmínek. Potřeba restrukturalizovat dluhové zatížení společnosti však může vzniknout akutně jako důsledek špatné finanční situace. i v takových případech je včasné jednání s pomocí zkušeného poradce s přístupem nejen k bankovním ale i nebankovním zdrojům financování vhodným nástrojem pro stabilizaci finanční situace společnosti.

Náš tým specialistů je připraven zajistit podporu při řešení jakékoliv situace, kdy vzniká potřeba financování nebo je požadována restrukturalizace dluhu. Naše vztahy a dlouholeté zkušenosti při vyjednávání s bankami a kontakty na nebankovní poskytovatele financování s různými přístupy k investování nám umožňuje navrhnout a dojednat pro klienta optimální řešení jeho situace. Jako součást těchto služeb jsme dále připraveni zajistit i přípravu finančních a/nebo business plánů, projekcí cash-flow, materiálů pro představení záměru a tyto podklady prezentovat financujícím subjektům. 

Poradenství v oblasti finančního řízení společnosti

V návaznosti na výše uvedené služby radíme našim klientům v dalších oblastech finančního řízení, jako jsou například nákladové optimalizace, analýzy stávajícího systému finančního a provozního řízení, identifikace kritických oblastí a návrh implementace změn a nastavení efektivního controllingu a reportingu.