Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Proto jsme zavedli důsledná technická a organizační opatření, aby Vaše osobní údaje, pokud je budeme zpracovávat, byly v bezpečí. Osobní údaje zpracováváme (a jsme jejich správci) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) a související českou právní úpravou, a to zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme v níže uvedených případech:
 
 • Požádáte nás o kontakt prostřednictvím webového formuláře;
 • Zašlete nám životopis v případě zájmu o práci u nás;
 • Při prohlížení našich webových stránek.
Jaké osobní údaje zpracováváme v případě kontaktování prostřednictvím webového formuláře?

K přístupu na naše webové stránky není nutná registrace. Pokud nám budete chtít napsat, můžete využít našeho kontaktního formuláře. V případě, že rozhodnete využít našeho kontaktního formuláře, staneme se správci Vašich osobních údajů a budeme o Vás zpracovávat následující osobní údaje:

Jméno a příjmení, email, telefonní číslo. Tyto osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli na Váš dotaz či požadavek adekvátně reagovat. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 1 roku, a to na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR, tj. na základě tzv. oprávněného zájmu.

Jaké osobní údaje zpracováváme v případě Vašeho zájmu o práci u nás?

V případě, že Vás zaujala některá z našich pracovních nabídek, a vy se rozhodnete na tuto nabídku reagovat, staneme se správci Vašich osobních údajů. Jaké osobní údaje nám případě odpovědi na pracovní nabídku sdělíte (v životopise, motivačním dopise apod.) je primárně na Vás. Obvykle se jedná o následující osobní údaje:

Jméno a příjmení, email, telefonní číslo, adresa bydliště, vzdělání, dosavadní praxe. Tyto osobní údaje zpracováváme zejména proto, abychom Vás mohli zařadit do výběrového řízení na danou pozici. Tyto osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání výběrového řízení, a to na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR, tj. na základě plnění smlouvy (resp. opatření před uzavřením smlouvy).

Může se stát, že v rámci výběrového řízení dáme přednost jinému uchazeči, ale přesto si budeme chtít Váš životopis, resp. informace o Vás uchovat pro případnou komunikaci v budoucnosti, či pro případnou nabídku jiné pracovní pozice. V tomto případě Vás požádáme o vyslovení souhlasu s takovým zpracováním osobních údajů. Pokud nám souhlas udělíte, budeme Vaše osobní údaje, které jste mám poskytl/a, zpracovávat po dobu 3 let od udělení souhlasu, a to na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení GDPR, tj. na základě souhlasu. Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat.

Jaké osobní údaje (cookies) zpracováváme, když si prohlížíte naše webové stránky?

Naše webové stránky využívají tzv. cookies. Cookie umožňuje webové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě (např. zvolenou jazykovou mutaci webové stránky) a využít je, pokud si naše webové stránky zobrazíte v budoucnu. Cookie je soubor, který webová stránka uloží ve Vašem webovém prohlížeči a využije je při Vaší příští návštěvě. Na našich webových stránkách využíváme dva druhy cookies.

Zaprvé, využíváme cookies, které jsou nezbytně nutné pro technické zajištění provozu našich webových stránek, a to na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR, tj. na základě tzv. oprávněného zájmu.

Zadruhé, využíváme cookies, které nejsou pro zajištění provozu webových stránek nezbytné, ale pomáhají nám např. analyzovat návštěvnost na našich webových stránkách. Jelikož tyto cookies nejsou nezbytné pro technické zajištění provozu našich webových stránek, využíváme tyto cookies na základě Vašeho souhlasu, a to na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení GDPR, tj. na základě souhlasu. Žádost o udělení tohoto souhlasu se Vám zobrazí v horní části webových stránek při jejich návštěvě.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

Právo na přístup k osobním údajům:
Můžete od nás požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, zpracováváme či nikoli. Pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
 
 • Účel zpracování osobních údajů;
 • Kategorie dotčených osobních údajů;
 • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů;
 • Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány;
 • Zdroje osobních údajů;
 • Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Pokud nás o to požádáte, poskytneme Vám kopii zpracovávaných osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně.

Právo na opravu, doplnění či výmaz:

V případě, že se se domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále můžete vznést námitku proti takovému zpracování.

Právo na omezení:

Máte právo na to, aby zpracování osobních údajů, které se Vás přímo týká, bylo omezeno.

Právo na přenositelnost údajů:

Za určitých podmínek máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň máte současně právo, pokud nás o to požádáte, na to, abychom předali Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku:

Máte právo vznést námitku, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů, právo kdykoli vznést námitku:
 
 • Zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.
Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování:

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.  Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na Vašem výslovném souhlasu.

Dále máte právo se kdykoliv obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Sídlo: pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel. č.: +420 234 665 111
 
Pokud se nás v souvislosti se zpracováním osobních údajů potřebujete na něco zeptat či využít některého z Vašich práv, můžete nás kontaktovat na následující emailové adrese: gdpr@moore-czech.cz