Co jsme připravili pro společnosti, aby se dokázaly lépe vyrovnat s dopady krize COVID- 19

Celý svět, včetně České republiky, čelí pandemii koronaviru. Vláda ČR na současnou situaci reagovala zavedením opatření, která dočasně zmrazila ekonomickou aktivitu v některých odvětvích, nicméně, dopady těchto opatření lze sledovat sekundárně ve většině odvětví. Zavedení nouzového stavu na jaře 2020, následováno dalším nouzovým stavem na podzim 2020, a s tím přijímané opatření Vlády ČR, má radikální dopady do podnikatelského, pracovního i občanského života společnosti.

V současné situaci je proto nutné nacházet nová řešení pro fungování společností i pracovníků.
 
Proto jsme pro Vás v Moore Czech Republic sestavili nabídku na Poradenské služby „COVID“, které jsme připraveni nabídnout pro široký okruh společností, abychom pomohli zastavit propad, a naopak, identifikovali nástroje a postupy pro stabilizaci a následně nastartovali růst.
 
Podívejte se na naší podrobnou nabídku:
 
PORADENSKÉ SLUŽBY "COVID"
Odborné stanovení škody
 
Stát je povinen na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními prováděnými podle tohoto zákona.
Objektivní odpovědnost státu je založena na současném splnění zákonných předpokladů vzniku škody, jimiž jsou:
  • provedení krizového opatření,
  • vznik škody a
  • příčinná souvislost mezi krizovým opatřením a vznikem škody.
Naši právní a ekonomičtí experti jsou připraveni zajistit komplexní poradenské služby zahrnující posouzení oprávněnosti uplatnění nároků na náhradu škody způsobené v důsledku opatření Vlády ČR přijatých v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19, stanovit vzniklou škodu (ušlého zisku), včetně její kvantifikace a příčinné souvislosti mezi krizovým opatřením a vznikem škody, připravit podklady pro uplatnění nároku na náhradu škody u příslušného orgánu krizového řízení, zastupovat klienta při jednání s příslušným orgánem krizového řízení či soudem.
 
 
Financování společnosti
 
Řada společností bude v důsledku propadu plánovaných tržeb řešit bezprostřední otázky dalšího financování podnikatelské činnosti v provozní i investiční oblasti.
S ohledem na naše zkušenosti jsme v těchto případech schopni flexibilně a prakticky tyto potřeby pomoci řešit (získat nové finanční zdroje). V této souvislosti jsme ve spolupráci s vámi připraveni zpracovat aktuální podnikatelský plán společnosti postavený na nových reálných předpokladech a skutečnostech interního i externího prostředí firmy, stanovit potřebu financování v čase, doporučit vhodnou struktura budoucího financování využívající kombinaci různých nástrojů s akcentem na externí zdroje (tj. bankovní úvěr, nástroje státní finanční podpory (např. programy COVID), evropské dotační tituly, dluhopisy apod.), včetně doporučení vhodných subjektů poskytujících externí financování, zpracovat potřebné žádosti a asistovat při jednání se subjekty poskytujícími financování.
 
 
Poradenství v oblasti lidských zdrojů
 
Důsledky pandemie COVID-19 se negativně projeví rovněž v oblasti lidských zdrojů, přičemž společnosti budou muset řešit řadu rozdílných problémů. Na jedné straně mohou v některých profesích mít nedostatek pracovníků, v jiných naopak nadbytek.
Zcela jistě lze očekávat zásadní změny na pracovním trhu, dojde ke změnám nabídky a poptávky u jednotlivých profesí (dočasné uzavření hranic, horší mobilita pracovníků, změny v úrovni odměňování, standardních benefitů apod.).
Naši specialisté jsou připraveni zajistit komplexní HR služby zahrnující vyhledání nových pracovníků (recruitment), eventuálně provedení personálního auditu včetně zajištění outplacementu, přípravu a zajištění vzdělávání či rekvalifikací zaměstnanců (ve spolupráci s dceřinou společností S – COMP Centre CZ s.r.o. a financované z dotací), nastavení nového systému odměňování a benefitů.
 
 
Zajištění dlouhodobé hodnoty
 
Naše skupina je připravena vytvořit organizačně právní a daňovou strukturu, která bude jednak minimalizovat rizika ohrožení vytvořeného majetku, jednak bude plnit další funkce, mj. usnadnění generační výměny, zvýšení ekonomické transparentnosti či daňovou optimalizaci.
Takovým řešením může být např. vytvoření rodinného holdingu, ve kterém se oddělí do samostatných společností provozní aktivity a vlastnictví a správa nemovitostí. Ve spolupráci s našimi daňovými specialisty zajistíme též naprostou právní a daňovou stabilitu nově vytvořené organizace, pomůžeme s tvorbou veškerých dokumentů a samozřejmě i celý proces manažersky zastřešíme.
 
 
Business Continuity Planning
 
Na základě spolupráce s našimi odvětvovými speciality připravíme pro vás ucelený a vnitřně provázaný systém reakce na možné výkyvy ekonomiky, ať už jsou způsobeny cyklickým vývojem trhu, anebo tak nepředvídatelnými faktory, jako je pandemie koronaviru.
S podporou velmi propracovaných a současně pragmatických nástrojů vás provedeme zátěžovými testy, modelujícími různé kritické situace, na jejich základě pak vypracujeme soubor doporučení pro možné předcházení negativním vlivům či pro minimalizaci jejich rizik. Jednou z klíčových oblastí je zde zajištění bezpečnosti a stability informačních systémů před jejich napadením.
 
 
Daňové a dotační poradenství
 
Aktuální situace vyžaduje hledání optimalizačních opatření ve všech oblastech, pochopitelně při důsledném respektování všech pravidel. Stát přitom na jedné straně vytváří řadu omezení a administrativních opatření, na straně druhé nabízí možnosti, jak ulevit krizí postiženým firmám. S ohledem na překotný vývoj je velmi obtížné se v této situaci zorientovat a najít správný mix možností pro využití v podmínkách konkrétního subjektu. Naši specialisté, kteří průběžně konzultují jednotlivá řešení s příslušnými finančními úřady a dalšími institucemi státní správy a současně se perfektně orientují i v daňové legislativě, jsou připraveni analyzovat vaši situaci a v řádu několika dnů přijít s konkrétními a prakticky uplatnitelnými návrhy v oblasti řešení daní a dotačních titulů. Pochopitelně pak – po jejich projednání a schválení z vaší strany – pomohou i s jejich realizací.  
 
Víme, že je před námi těžká doba plná náročných úkolů. Ale chceme vás ujistit, že v tom nejste sami. Jsme připraveni Vám pomoci v každé situaci, která nastane.
V případě Vašeho zájmu o Poradenské služby „COVID“ nás kontaktujte přímo.
 
Radovan HAUK 
Partner 
Moore Czech Republic s.r.o.
Radovan.Hauk@moore-czech.cz

Marcela HRDÁ
Partner 
Moore Czech Republic s.r.o.
Marcela.Hrda@moore-czech.cz